Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında[1]

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən “Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 20 fevral tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

III. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il

¹ 960-IIQ

 


 

 

2005-ci il 28 iyun tarixli 960-IIQ saylı

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların [2]

SİYAHILARI

I SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən

narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr:

1. Allilprodin[3]

2. Alfameprodin

3. Alfametadol

4. Alfa-metilfentanil

5. Alfa-metiltiofentanil

6. Alfaprodin

7. Alfasetilmetadol

8. Anileridin

9. Asetil-alfa-metilfentanil

10. Asetilmetadol

11. Asetorfin

12. Asetildihidrokodein

13. Bezitramid

14. Benzetidin

15. Benzilmorfin

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil

17. Beta-hidroksifentanil

18. Betameprodin

19. Betametadol

20. Betaprodin

21. Betasetilmetadol[4]

22. Dezomorfin

23. Dekstromoramid

24. Dekstropropoksifen

25. Diampromid

26. Dihidroetorfin

27. Dihidromorfin

28. Dimenoksadol

29. Dimepqeptanol

30. Dimetiltiambuten

31. Dioksafetil-butirat

32. Dipipanon

33. Difenoksilat

34. Difenoksin

35. Dietiltiambuten

36. Drotebanol

37. Ekqonin

38. Etilmetiltianbuten

39. Etokseridin

40. Etonitazen

41. Etorfin

42. Fenadokson

43. Fenazosin

44. Fenampromid

45. Fenomorfan

46. Fenoperidin

47. Furetidin

48. Folkodin

49. Heroin

50. Hidrokodon

51. Hidroksipetidin

52. Hidromorfinol

53. Hidromorfon

54. Xaşxaş kütləsinin konsentratı

55. İzometadon

56. Kannabis qətranı, ekstraktı və cövhəri

57. Ketobemidon

58. Klonitazen

59. Kodoksim

60. Kokain

61. Koka yarpağı

62. Levometorfan

63. Levomoramid

64. Levorfanol

65. Levofenasilmorfan

66. Metadonun aralıq məhsulu

67. Metazosin

68. Metildezorfin

69. Metildihidromorfin

70. 3-metiltiofentanil

71. 3-metilfentanil

72. Metopon

73. Mirofin

74. Moramidin aralıq məhsulu

75. Morferidin

76. Morfinmetobromid

77. Morfin-N-oksid

78. MFPP

79. Nikodikodin

80. Nikokodin

81. Norkodein

82. Nikomorfin

83. Norasetimetadol

84. Norlevorfanol

85. Normetadon

86. Normorfin

87. Norpipanon

88. Oksikodon

89. Oksimorfon

90. PEPAP

91. Petidin

92. Petidinin aralıq məhsulu A

93. Petidinin aralıq məhsulu V

94. Petidinin aralıq məhsulu S

95. Pimipodin

96. Proqeptazin

97. Properidin[5]

98. Rasemetorfan

99. Rasemoramid

100. Rasemorfan

101. Remifentanil

102. Tiryək

103. Tebakon

104. AH-7921[6]

105. AM-2201

106. 5F-AKB-48

107. JWH-015

108. JWH-018

109. JWH-122

110. JWH-210

111. Oripavin (3-O-dimetiltebain)

112. UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil)

113. Propiram (N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid).

114. MT-45 (İC-6)

115. Asetilfentanil.[7]

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, habelə onların bütün duzlarının və birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr:

1. Amineptin

2. Amfetamin

3. Brolamfetamin DOB

4. DMA

5. DMQP

6. DMT

7. DOET

8. DET

9. Deksamfetamin

10. Dronabinol- Delta-9-tetrahidrokannabinol[8]

11. Etisiklidin FSQ

12. Etriptamin

13. Fenetillin

14. Fenmetrazin

15. Fensiklidin (FSP)

16. Katinon

17. Lizerqid (LSD, LSD-25)

18. Levamfetamin

19. Levometamfetamin

20. MDMA

21. Meskalin

22. 4-metilamironeks

23. 4-MTA[9]

24. Metkatinon[10]

25. MMDA

26. Meklokvalon

27. Metamfetamin

28. Metamfetamin rasemat

29. Metakvalon

30. Metilfenidat

31. N-etil MDA

32. N-hidroksi MDA

33. Paraqeksil

34. PMA

35. Psilosin, Psilotsin

36. Psilosibin

37. Rolisiklidin (FQP, FSPİ)

38. STP, DOM

39. Sekobarbital

40. Zipeprol[11]

41. TMA

42. Tenamfetamin (MDA)

43. Tenosiklidin (TSP)

44. Tetrahidrokannabinol izomeri

45. 2 S-B

46. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) [12]

47. BZP-N-benzilpiperazin

48. 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

49. 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

50. MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

51. mefedron (4-metilmetkatinon)

52. metilon (beta-keto-MDMA).

53. alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

54. Metoksetamin (MXE)

55. para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

56. para-metil-4-metilaminoreks (4,4-DMAR).[13]

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

 

II SİYAHI

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan

narkotik vasitələr və psixotrop maddələr

 

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr:

1. Alfentanil

2. Dihidrokodein

3. Etilmorfin

4. Fentanil

5. Kodein və duzları (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində

nəzarətdə saxlanılmır)

6. Metadon

7. Morfin və duzları

8. Para-fluorofentanil

9. Piritramid[14]

10. Properidin

11. Papaveratum (pantapon, omnopon)

12. Sufentanil

13. Tebain

14. Tilidin

15. Tiofentanil

16. Trimeperidin

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələrin başqa adlarla, başqa tərkibdə və onların başqa birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır.

Bu siyahıda göstərilmiş narkotik vasitələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələr:

1. Amobarbital

2. Buprenorfin

3. Butalbital

4. Katin (+) – Norpsevdoefedrin[15]

5. Qlyutetimid

6. Pentazosin

7. Pentobarbital

8. Siklobarbital

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin məhdudlaşdırılır. Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yalnız dövlət orqanları tərəfindən gətirilir.

 

III SİYAHI

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət

edilən psixotrop maddələr

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr:

1. Allobarbital

2. Alprozolam

3. Aminoreks

4. Amfepramon-Dietilpropion[16]

5. Barbital

6. Benzfetamin

7. Bromazepam

8. Brotizolam

9. Butobarbital

10. Delorazepam

11. Diazepam

12. Estazolam

13. Etilamfetamin-N-etilamfetamin[17]

14. Etil loflazepat

15. Etinamat

16. Etxlorvinol

17. Fendimetrazin

18. Fenkamfamin

19. Fenobarbital (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində

nəzarətdə saxlanılmır)

20. Fenproporeks

21. Fentermin

22. Fludiazepam

23. Flurazepam

24. Flunitrazepam

25. Xlordiazepoksid

26. Kamazepam

27. Ketazolam

28. Kloksazolam

29. Klobazam

30. Klonazepam

31. Klorazepat

32. Klotiazepam

33. Qalazepam

34. Qaloksazolam

35. QOMK

36. Loprazolam

37. Lorazepam

38. Lormetazepam

39. Lefetamin (SPA)

40. Mazindol

41. Medazepam

42. Mezokarb

43. Meprobamat

44. Metilfenobarbital

45. Metiprilon

46. Mefenoreks

47. Midazolam

48. Nimetazepam

49. Nitrazepam

50. Nordazepam

51. Oksazepam

52. Oksazolam

53. Pemolin

54. Pinazepam

55. Pipradrol

56. Pirovaleron

57. Prazepam

58. Sekbutabarbital

59. Temazepam

60. Tetrazepam

61. Triazolam

62. Vinilbital

63. Zolpidem

64. Fenazepam.[18]

Bu siyahıda göstərilmiş psixotrop maddələrin beynəlxalq adı göstərilmədən başqa adlarla Azərbaycan Respublikasına idxalı həmçinin qadağandır.

 

IV SİYAHI

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına,

 tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorlar

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorlar:

1. Antranil turşusu

2. Aseton

3. Erqotamin

4. Efedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

5. Etil efiri

6. Erqometrin

7. Fenilsirkə turşusu

8. Xlorid turşusu

9. İzosafrol

10. Kalium permanqanat

11. Lizergin turşusu

12. Metiletilketon (MEK)

13. Norefedrin

14. N-asetilantranilt turşusu

15. Piperonal[19]

16. Psevdoefedrin (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində nəzarətdə saxlanılmır)

17. Piperidin

18. Sirkə turşusunun anhidridi

19. Safrol

20. Sulfat turşusu

21. Toluol

22. 1-Fenil-2-propanon[20]

23. 3,4-metilendioksifenil-2-propanon[21]


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286)

2.       17 may 2016-cı il tarixli 253-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, ¹ 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 6, maddə 995)

3.       25 aprel 2017-ci il tarixli 630-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, ¹ 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹ 5, maddə 730)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 17 may 2016-cı il tarixli 253-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, ¹ 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 6, maddə 995) ilə Qanunun adında və I maddəsində “(xüsusi razılıq)” sözləri çıxarılmışdır.

 

[2] 17 may 2016-cı il tarixli 253-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, ¹ 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 6, maddə 995) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları”nın adında və “IV siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorlar” bölməsində (hər iki halda) “(xüsusi razılıq)” sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 1-ci bəndində “Alliloprodin” sözü “Allilprodin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 21-ci bəndində “Betasetiemetadol” sözü “Betasetilmetadol” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 17 may 2016-cı il tarixli 253-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, ¹ 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 6, maddə 995) ilə “I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr” fəslinin 97-ci maddəsi ləğv edilmişdir.

 

[6] 17 may 2016-cı il tarixli 253-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, ¹ 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 6, maddə 995) ilə “I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr” fəslinə yeni məzmunda 104-113-cü maddələr əlavə edilmişdir.

 

[7] 25 aprel 2017-ci il tarixli 630-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, ¹ 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹ 5, maddə 730) ilə “I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr” fəslinə 114-115-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[8] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 10-cu bəndində “Delta-9-tetrahidrokannabinol” sözləri “Dronabinol- Delta-9-tetrahidrokannabinol” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 23-cü bəndində “4MTÀ” sözü “4-MTA” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 24-cü bəndində “Metakatinon” sözü “Metkatinon” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 40-cı bəndində “Sipeperol” sözü “Zipeprol” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 17 may 2016-cı il tarixli 253-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, ¹ 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, ¹ 6, maddə 995) ilə “II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr” fəslinə yeni məzmunda 46-52-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[13] 25 aprel 2017-ci il tarixli 630-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, ¹ 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹ 5, maddə 730) ilə “II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop maddələr” fəslinə 53-56-cı maddələr əlavə edilmişdir.

 

[14] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr”in 9-cu bəndində “Pritramid” sözü “Piritramid” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələr”in 4-cü bəndində “Katin” sözü “Katin (+) – Norpsevdoefedrin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 4-cü bəndində “Amfepramon” sözü “Amfepramon-Dietilpropion” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 13-cü bəndində “Etilamfetamin” sözü “Etilamfetamin-N-etilamfetamin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 25 aprel 2017-ci il tarixli 630-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, ¹ 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, ¹ 5, maddə 730) ilə “III. siyahı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr” bölməsinə 64-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[19] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 15-ci bəndində “Piperenol” sözü “Piperonal” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 22-ci bəndində “1-fenil-2-propanon” sözləri “1-Fenil-2-propanon” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 26 noyabr 2009-cu il tarixli 922-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2009-cu il, ¹ 286) ilə 23-cü bəndində “3,4-metilendioksi-fenil-2-propanon” sözləri “3,4-metilendioksifenil-2-propanon” sözləri ilə əvəz edilmişdir.